Sökning: "Elin-Louise Bäcklin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin-Louise Bäcklin.

  1. 1. “Ett sätt att hantera det” En studie om socialsekreterares emotioner i relation till hot och våld från klienter.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Emma Bergström; Elin-Louise Bäcklin; [2020-08-12]
    Nyckelord :socialsekreterare; hot och våld; emotionshantering; konsekvenser; emotionssociologi; makt;

    Sammanfattning : Vi har ämnat att undersöka hur emotioner kopplat till hot och våld från klienter påarbetsplatsen tar sig uttryck, hur socialsekreterare på enheten för ekonomisktbistånd hanterar dessa emotioner samt vilka konsekvenser de upplever att det kange. Vi har genomfört fem semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare påen enhet för ekonomiskt bistånd i Sverige och sedan analyserat dessa intervjuermed hjälp av tematisk analys för att kunna besvara studiens syfte ochfrågeställningar. LÄS MER