Sökning: "Elina Bergqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elina Bergqvist.

 1. 1. Personer med psykiska diagnosers upplevelser av att erhålla somatisk vård - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ann Johansson; Elina Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Hälso- och sjukvården har riktlinjer och dokument som verkar för att säkerställa och styra rätten till en jämlik vård för alla individer. Det finns en upplevd stigmatisering inom samhället, där personer med psykiska diagnoser är en av de utsatta grupperna. LÄS MER

 2. 2. Avslappning som behandlingsmetod för generaliserat ångestsyndrom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elina Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :ångest; avslappning; tillämpad avslappning och generaliserat ångestsyndrom;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöktes om den fysiska avslappningsmetoden tillämpad avslappning fungerar som behandling för ångestsjukdomen generaliserat ångestsyndrom (GAD). Den vanligaste behandlingsmetoden är kognitiv beteendeterapi och tillämpad avslappning har utvecklats för paniksyndrom, som är ett ångestsyndrom relativt likt GAD och därför är det behandlingen som här studerades. LÄS MER

 3. 3. Ambience : Is Ambience in Swedish Clothing Retail Stores a Missed Opportunity?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Eric Bergqvist; Elina Sargezi; [2011]
  Nyckelord :Ambience; consumer behaviour; perception; attitude; experiential marketing; sensory marketing; emotional branding; sensory branding; retail atmospherics; ambient factors; Atmosfär; konsumentbeteende; uppfattning; attityd; upplevelsemarknadsföring; sinnesmarknadsföring; emotionell varumärkesbyggande; sensorisk sinnes varumärkesbyggande; detaljhandel atmosfär; omgivande faktorer;

  Sammanfattning : Background: Nowadays, customers tend to take product quality and positive brand image for granted, which makes the formation of a new marketing strategy even more vital. In an age characterized by information overload and lack of time, factors such as emotional, cognitive or symbolic values become increasingly valuable in marketing. LÄS MER