Sökning: "Elina Carlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elina Carlén.

  1. 1. Upplevd diskriminering vid arbetsrekrytering    : En experimentell studie av upplevd diskriminering i ett könsneutralt yrke beroende av den arbetssökandes namn

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Helena Strömberg; Elina Carlén; [2018]
    Nyckelord :könsdiskriminering; könsneutralt namn; prototypisk diskriminering; same gender bias diskriminering;

    Sammanfattning : Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen när det kommer till arbetsmarknaden mellan kvinnor och män (Magnusson, 2002). Omfattande fältexperiment (Carlsson & Sinclair, 2017)  har visat att det förekommer mycket lite diskriminering utifrån kön när män och kvinnor med motsvarande meriter söker samma tjänster. LÄS MER