Sökning: "Elina Dagaris"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elina Dagaris.

  1. 1. Konsten att balansera : Waldorflärares uppfattningar om kunskapsbedömningar

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Elina Dagaris; [2020]
    Nyckelord :Utbildning; professionalism; kunskapsbedömningar; waldorfpedagogik; lärare;

    Sammanfattning : Denna studie rör waldorflärares uppfattningar om kraven på och arbetet med kunskapsbedömningar, samt vilken betydelse dessa har för lärarnas professionella handlingsutrymme, mot bakgrunden av ökade krav på mätbarhet i utbildning. Tio waldorflärare, verksamma på högstadiet, har intervjuats och en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) av deras berättelser har gjorts. LÄS MER