Sökning: "Elina Kettinen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elina Kettinen.

 1. 1. Verksamhetsstyrning med fokus på intressenters och medarbetares betydelse : ett fundament för företagens varaktiga framgång?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Ceraolo Yvonne; Kettinen Elina; [2012]
  Nyckelord :bolagsstyrning; interna och externa kontrollmekanismer; verksamhetsstyrning; balanserat styrkort; intressenter; organisationskultur; framgång;

  Sammanfattning : We would like to gain a more in depth knowledge of whether the modern orientations both within corporate governance and control philosophy lay the foundation for enterprises’ more sustainable success. These both modern orientations are increasingly focusing on the importance of enterprises’ setting of goals and visions on the basis of stake holders’ interests and the employees’ more active engagement in and motivation for the goal achievement. LÄS MER

 2. 2. MiFID - ökad konkurrens på bekostnad av investerarskyddet och värdepappersmarknadens genomlysning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elina Kettinen; [2008]
  Nyckelord :Associationsrätt; Bankrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Regelstrukturen på den europeiska värdepappersmarknaden har nyligen genomgått ett signifikant skifte från en rad olika nationella variationer i den nämnda lagstiftningen till en harmoniserad europeisk värdepappersmarknad genom införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (det så kallade ''MiFID direktivet'') samt direktivets implementeringsåtgärder på nivå två baserad på Lamfalussy -processen (Kommissions direktiv 2006/74/EC och Kommissionens förordning nr 1287/2006). Omarbetningen av ISD (Kommissions direktiv nr 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster på området för finansiella instrument) tog fart i november 2000 genom ett offentliggörande av kommissionens kommuniké ''Förbättring av ISD''. LÄS MER