Sökning: "Elina Lang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elina Lang.

  1. 1. Kan vi räkna med digitaliseringen? : En systematisk litteraturstudie om elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och digitala verktygs funktion för deras lärande

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Julia Lundkvist; Elina Bild; [2019]
    Nyckelord :Matematik; svårigheter; behov; digitala verktyg; funktion; specialundervisning;

    Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie inriktar sig på elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och syftar till att reda ut ifall ett visst hjälpmedel som pedagogiskt verktyg har vetenskapligt stöd. Mer specifikt ligger fokus på att svara på om det finns vetenskapligt stöd för att använda digitala verktyg som ett medel för lärande för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. LÄS MER