Sökning: "Elina Olsen Huokko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elina Olsen Huokko.

  1. 1. Stödsamtal: Skolkuratorers hantverk : En kvalitativ studie om stödsamtal och dess utformning

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Madeleine Karlsson; Elina Olsen Huokko; [2019]
    Nyckelord :Counselling; school counselor; counselling design; Stödsamtal; skolkurator; samtalsutformning;

    Sammanfattning : Studier visar att stödsamtalet kan ses som otydligt och tycks sakna en bestämd utformning. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad stödsamtal innebär för skolkuratorer som arbetar på högstadium samt hur de tillämpar stödsamtal i praktiken. Studiens insamlade data baseras på kvalitativa intervjuer med sex skolkuratorer. LÄS MER