Sökning: "Elinore Emilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elinore Emilsson.

  1. 1. Förskollärares föreställningar och förhållningssätt till barns fria lek i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Elinore Emilsson; [2017]
    Nyckelord :Early education; free play; participation; pedagogy; preschool teacher; Delaktighet; fri lek; förskola; förskollärare; pedagogik;

    Sammanfattning : The purpose of this survey is to examine preschool teachers’ perceptions and approach to children’s free play and with which intentions they are participating. This study also aims to examine preschool teachers’ perception of didactic consequences of participation around the free play. LÄS MER