Sökning: "Elisabet Ågren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Ågren.

  1. 1. Telekombranschen : - Ett litet företags överlevnad

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Elisabet Brynjolfsdottir; Sara Ågren; [2009]
    Nyckelord :Telekombranschen; överlevnad; mervärde; mobilt bredband;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur ett litet telekomföretag ska kunna nå långsiktig överlevnad på en konkurrensutsatt marknad.I bakgrunden framgår att det är svårt för små företag att klara sig på en konkurrensutsatt marknad då de inte har samma förutsättningar som stora företag att konkurrera med exempelvis pris. LÄS MER