Sökning: "Elisabet Aronsson Pivac"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Aronsson Pivac.

  1. 1. Som grädde på moset - frivilligarbetares upplevelser av sin roll inom Väntjänsten : Voluntary workers thoughts of their role in a voluntary organisation.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Elisabet Aronsson Pivac; Cecilia Andersson; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Title: Voluntary workers thoughts of their role in a voluntary organisation (Väntjänst). Written in Swedish, 28 pages.Authors: Cecilia Andersson and Elisabet Aronsson Pivac, Department of Health Sciences, Social Care Program – Elderly and disability. LÄS MER