Sökning: "Elisabet Björk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Björk.

  1. 1. Sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om omvårdnadens innehåll och arbete : En intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Elisabet Hoffer; Veronica Björk; [2014]
    Nyckelord :nursing; caring; qualitative nursing; registered nurse; certified nurse assistant; work tasks; Omvårdnad; god omvårdnad; sjuksköterska; undersköterska; arbetsuppgifter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnad är ett ord som kan ha flera olika betydelser, det kan vara ett verb som något man utövar eller en synonym med kunskap som något som erhålls. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskor och undersköterskor ansåg inbegripas av begreppet omvårdnad och “god omvårdnad” samt vad för arbetsuppgifter de olika yrkeskategorierna utförde inom ramen för omvårdnad. LÄS MER