Sökning: "Elisabet Karlsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Elisabet Karlsson.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan : Olika aktörers syn på SYV-verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elisabet Karlsson; [2020]
  Nyckelord :SYV-tidigare år; vid bemärkelse; hela skolans ansvar; kontinuerlig;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har gång på gång visat att grundskolans elever inte kontinuerligt genom hela skoltiden får studie- och yrkesvägledning (SYV) trots att styrdokumenten kräver detta. Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för vilka årskurser som får SYV i grundskolan och i vilken utsträckning de får vägledning i snäv- respektive vid bemärkelse, vilka befattningshavare som ansvarar för vägledningen och vad dessa aktörer anser om SYV-verksamheten vid sin skola. LÄS MER

 2. 2. Vem har trampat på Glaskupan? : En kritisk diskursanalys av debatten 2015 om stök på folkbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elisabet Nordlander; Nora Karlsson; [2016]
  Nyckelord :library and information studies; information studies; public libraries; critical discourse analysis; CDA; stigma; institutional theory; media debate; patrons; librarians; biblioteks och informationsvetenskap; ABM; kritisk diskursanalys; stigmateori; institutionell teori; mediedebatt; folkbibliotek; användare; bibliotekarier; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis is a discourse analysis of a media debate, which mainly took place in the summer of 2015, concerning disturbing situations caused by patrons in public libraries. In the early stages of the debate a lot of attention was spent on defining the patrons causing violent and threatening situations towards librarians and other patrons. LÄS MER

 3. 3. Is an individual complaint mechanism an appropriate way to correct the imbalance between civil and political rights and economic, social and cultural rights? : From the perspective of justiciability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elisabet Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Folkrätt; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sociala företag - tillfällig hype eller medveten strategi?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabet Welinder; Susanna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Sociala medier; Sociala nätverk; Web 2.0; Relationsmarknadsföring; Word-of-mouth; Co-creation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : På senare tid har har företag i allt större utsträckning börjat använda sig av sociala medier för att hitta nya kanaler för marknadsföring och försäljning. Fenomenet har förändrat den traditionella bilden av hur människor söker, läser, skapar och utbyter information med varandra. LÄS MER

 5. 5. Orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrument som har använts på äldre individer – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elisabet Karlsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: Through the review of scientific articles, this study aimed to identify which oral health-related quality of life instruments that have been used in studies to measure the oral health-related quality of life in older individuals and the application of such instruments.Method: The study is based on a systematic literature review, where 14 articles have been chosen and evaluated against a checklist. LÄS MER