Sökning: "Elisabet Verde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabet Verde.

  1. 1. Avlämnad eller överlämnad? En studie om vilka skolrelaterade faktorer som har betydelse för elevers upplevelser av överlämningen från grundskolan och mottagandet på gymnasieskolans introduktionsprogram

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Elisabet Verde; Cecilia Nylin; [2020-03-09]
    Nyckelord :överlämningar; introduktionsprogram; elevperspektiv; livsvärldsintervju; elever i behov av särskilt stöd;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka skolrelaterade faktorer som har betydelse för elevers upplevelser av övergången från grundskolan till gymnasieskolans introduktionsprogram. Mer specifikt har uppsatsen diskuterat följande frågeställningar: Vilken betydelse har överlämningen från grundskolan för elevens upplevelse av skolstarten på ett introduktionsprogram? Vilken betydelse har mottagandet på den nya skolan för elevens upplevelse av skolstarten på ett introduktionsprogram? Vilken betydelse har elevens egen bild av sin skolsituation för elevens upplevelse av starten på ett introduktionsprogram? Studiens avsikt har varit öka kunskapen om hur elever på gymnasieskolans introduktionsprogram, IM, har förstått och har kunskap om överlämningar som företeelse. LÄS MER