Sökning: "Elisabeth Bursell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Bursell.

  1. 1. Faktorer som påverkar patienters upplevelse av omvårdnad under sin vistelse på akutmottagning. : - En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Elisabeth Bursell; Susanna Elverson; [2016]
    Nyckelord :Emergency department; literature review; nurse; nursing care; patient perspective.; Akutmottagning; litteraturöversikt; omvårdnad; patienters upplevelser; sjuksköterskan.;

    Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning kommer patienter i olika tillstånd och behov. Det ärsjuksköterskan som ofta gör de första bedömningarna och därför är det av stor vikt attbemötandet från sjuksköterskan är positivt för att skapa trygghet. LÄS MER