Sökning: "Elisabeth Ehlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Ehlin.

  1. 1. Post A Secret. : Bekännelse och kreativitet i visuell och virtuell kultur.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Elisabeth Ehlin; [2008]
    Nyckelord :Internet; blogg; Michel Foucault; bekännelsekultur; social konstruktionism; diskurs; autenticitet; hemlighet; anonymitet; identitet;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera konstprojektet och bloggen ”Post A Secret” utifrån ett bekännelseperspektiv i allmänhet och ”Post A Secret” som en ny typ av bekännelse i synnerhet. Projektet baseras på att individer anonymt skriver ner en hemlighet på ett egenhändigt gjorda vykort och skickar in till skaparen Frank Warren som publicerar dem på hemsidan. LÄS MER