Sökning: "Elisabeth Flink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Flink.

  1. 1. Barns inflytande i den dagliga planeringen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Therese Flink; Emma Malmgren; [2012]
    Nyckelord :Barns inflytande; Medverkande; Barnsperspektiv; Medbestämmande;

    Sammanfattning : Begreppet inflytande kan tolkas på många sätt. Tolkningar som medbestämmande, demokrati, deltagande och självbestämmande är begrepp som vi mött i olika dokument och i olika litteraturer under arbetets gång. Vi har blivit medvetna om att forskare och författare har skilda meningar angående betydelsen i begreppet inflytande. LÄS MER