Sökning: "Elisabeth Fredborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Fredborg.

  1. 1. Sjuksköterskestudenters skattade upplevelser av lärandemiljön före och efter inrättandet av Kompetenscentrum

    Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

    Författare :Elisabeth Fredborg; Karin Raninen Jansson; [2014]
    Nyckelord :Relationship; clinical learning environment; nursing students; feedback loop; Relation; klinisk lärandemiljö; sjuksköterskestuderande; återkoppling;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har allt fler kliniska träningscentra för färdighetsträningetablerats för att möjliggöra en trygg och säker lärandemiljö med simuleringsmöjligheter förstuderande och personal. Klinisk färdighetsträning är en viktig del i sjuksköterskeutbildningenvid Högskolan Dalarna (HDa) där lärandemiljön på Kompetenscentrum (KC) kan bidra till enförbättring av lärandemiljön i den kliniska färdighetsutbildningen. LÄS MER