Sökning: "Elisabeth Graf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Graf.

  1. 1. - Ni får gärna hoppa på golvet om ni vill hoppa : En studie om pedagogers bemötande av barns egna initativ i förskola och förskoleklass

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Sanna Bäcke; Elisabeth Graf; [2013]
    Nyckelord :Förskola; förskoleklass; makt; initiativ; bemötande;

    Sammanfattning : The purpose of this survey was to discern possible similarities and difference between how teachers in preschool and pre-class respond to children’s own initiative out of a power perspective. The results of this study is collect by observations that we have done in free and planned activity in both preschool and pre-class as well as a few interviews with some of the teachers. LÄS MER