Sökning: "Elisabeth Håkans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Håkans.

  1. 1. När skolmedicinen inte räcker till En litteraturöversikt av Komplementär och Alternativ Medicin i vården (KAM)

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Altun Ayse; Elisabeth Håkans; [2010]
    Nyckelord :complementary and alternative medicine; nurse; attitude;

    Sammanfattning : Inom dagens hälso- och sjukvård finns det metoder som kompletterar den västerländska skolmedicinen. Metoder som kan komma att användas när skolmedicinen inte räcker till. Genomgående för vården med Komplementär och alternativ medicin, KAM metoder är en prägling av helhetstänkande ibland även kallat holistiskt synsätt. LÄS MER