Sökning: "Elisabeth Hagemann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Hagemann.

  1. 1. "I början kanske det kan vara bättre att använda dator" : Barns tankar och upplevelser om arbete med digitala verktyg

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Elisabeth Hagemann; Åsa Timring; [2015]
    Nyckelord :digitala verktyg; språkinlärning;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att få ökad kunskap om hur elever upplever arbetet med digitala verktyg i sin läs- och skrivinlärning. Vårt intresse var att undersöka utifrån ett barnperspektiv och förmedla barns perspektiv. Tidigare forskning kring hur elever upplever och ser på digitala verktyg finns det lite om. LÄS MER