Sökning: "Elisabeth Hallén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Hallén.

  1. 1. Ridsporten ur ett genusperspektiv : En förändring av dess förutsättningar under 1900-talets andra hälft

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

    Författare :Elisabeth Hallén; [2011]
    Nyckelord :ridsport; genus;

    Sammanfattning : Denna uppsatshandlar om hur förutsättningarna för ridsporten under 1900-talet andra hälfthar förändrats. Undersökningens avgränsning har varit att studera ridsport somfritidssysselsättning, från 1945 då en brytpunkt sker och fram till idag. LÄS MER