Sökning: "Elisabeth Myrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Myrén.

  1. 1. Föräldrars erfarenhet av vårdgivares information då deras barn har cancer.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Elisabeth Myrén; [2011-11-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : När ett barn insjuknar i cancer rasar världen samman för hela familjen och föräldrarna hamnar i en svår krissituation. Information och kommunikation är då av största vikt för att föräldrar ska få de bästa förutsättningarna för att klara av resan under sitt barns cancerbehandling. LÄS MER