Sökning: "Elisabeth Nagy Jalvenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Nagy Jalvenius.

  1. 1. Hälsa som mål och medel. En livsåskådningsanalys av chefers tal om hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Elisabeth Nagy Jalvenius; [2019-04-01]
    Nyckelord :conception of life; view of humans; health; health work; health promotion;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to describe and analyse the conception of life and how it influences the view of humans as well as the understanding of human health, more specifically the view of leaders and managers working in the field of health care and how it influences their approach to promoting health in the work place. This research was performed as a qualitative study. LÄS MER