Sökning: "Elisabeth Thorsén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elisabeth Thorsén.

 1. 1. Olika men förenade : Integrationsarbete i en kommun

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elisabeth Thorsén; [2016]
  Nyckelord :Integration; SOC - Sence of Coherence; Integration; KASAM - känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Under hösten 2015 har fler människor än någonsin sökt asyl i Sverige utifrån en av de svåraste flyktingsituationerna sedan andra världskriget. Socialstyrelsen visar genom jämförelser i hälsa på vikten av att människor integreras när de kommer till Sverige eftersom det påverkar deras hälsa. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande Förvärv - Den Dynamiska Uppköpsmodellen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Lindvall; Elisabeth Thorsén; [2003]
  Nyckelord :Uppköp; Uppköpsmodell; Förvärv; Synergier; Förhandling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera vilka faktorer som är avgörande för ett värdeskapande uppköp samt att om det är möjligt utifrån dessa utläsa en modell för hur uppköpsprocessen kan göras värdeskapande. För att kunna besvara vårt syfte har vi studerat litteraturen som finns i ämnet uppköp och tagit del av de teorier som finns. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsspridning- En fallstudie av ett mindre konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingemar Svantesson; Arletka Skurczynska; Elisabeth Thorsén; [2001]
  Nyckelord :Kunskapsspridning; kunskap; strategi; human resource; konsultföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kunskapsspridning- En fallstudie av ett mindre konsultföretag Författare: Arletka Skurczynska, Ingemar Svantesson och Elisabeth Thorsén. Handledare: Ekonomie doktor Stein Kleppestø, institutionen för företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. LÄS MER