Sökning: "Elise Bodin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elise Bodin.

  1. 1. Vuxna individers erfareheter av motivation till livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Elise Bodin; Nina Nevalainen; [2022]
    Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Empowerment; Lifestyle; Self-management; Egenmakt; Livsstil; Självstyrning; Typ 2-diabetes;

    Sammanfattning : Bakgrund Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ökar globalt. Hanteringen av diabetes typ 2 innebär ett stort ansvar för individen för att inte utveckla allvarliga komplikationer. Sjuksköterskan har ett ansvar att utbilda och motivera individer med diabetes typ 2 för att förenkla utförandet av olika livsstilsförändringar. LÄS MER