Sökning: "Elise Planchard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elise Planchard.

  1. 1. Får alla vara med? : En studie om seniorers upplevelser av digitaliseringen

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Elise Planchard; Malin Remmegård; [2019]
    Nyckelord :Giddens; digitalisering; digitala verktyg; samhällsförändring; seniorer; internet; digitalt utanförskap; digital klyfta; urbäddning; reflexivitet; distansering; ontologisk trygghet; senmoderna samhället;

    Sammanfattning : I vårt digitaliserade samhälle finns 1,1 miljoner svenskar som inte använder sig av internet dagligen, däribland 500 000 som aldrig använder sig av det. Den största gemensamma nämnaren för digitalt utanförskap har visat sig vara ålder. Studiens syfte har varit att undersöka hur seniorer upplever digitaliseringen. LÄS MER