Sökning: "Elitidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Elitidrott.

 1. 1. Upplevda relationer mellan individuella elitidrottare och deras primära tränare: En prövning av självbestämmandeteorin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Andrén; Kalle Averfalk; [2019]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; Individual elite athletes; Coaches; Relation; Motivation; Regulations; Självbestämmandeteorin; Individuella elitidrottare; Tränare; Relation; Motivation; Regleringar;

  Sammanfattning : Individuell elitidrott kan vara ensamt och motivationen behöver vara stor under en lång period för att prestera på topp och bibehålla träningsmängden. Det har visat sig att tränare är en av de viktigaste influenserna för idrottares motivation. LÄS MER

 2. 2. Elitidrott och självkänsla : Lagidrottares upplevelser av sin självkänsla kopplat till elitidrott

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Base self-esteem; high performance-based self-esteem; elite sports; team sports; Bas-självkänsla; prestationsbaserad självkänsla; elitidrott; lagidrott;

  Sammanfattning : Undersökningen har studerat hur sex elitidrottande kvinnor upplever sin självkänsla kopplat till bas-självkänsla och prestationsbaserad självkänsla. Det tar utgångspunkt i att elitidrott är en prestationsinriktad miljö som med omgivningens krav ställer press på idrottarna. LÄS MER

 3. 3. ”Det är glädjen som har funnits hela tiden” – En studie om kvinnliga fotbollsspelares upplevelse av att nå elitnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrew Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Övergång till elitidrott; karriärövergångar; kvinnliga fotbollsspelare; interpretative phenomenological analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kvalitativt undersöka kvinnliga fotbollsspelares upplevelse av att nå elitnivå. Semistrukturerade intervjuer användes och totalt intervjuades tre deltagare. Intervjuerna analyserades med IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) som metodologisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Unga idrottares (väl)mående : En kvantitativ studie om psykisk ohälsa hos elever som läser Nationell idrottsutbildning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Casey Mattsson; Eva Sandström; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; attityder; elitidrott; NIU; skola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka förekomsten av psykisk ohälsa och i hur stor utsträckning elever som läser Nationell idrottsutbildning (NIU) på gymnasiet upplever det. Syftet var även att undersöka elevers attityder till att söka hjälp vid eventuell upplevd psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Till vilket pris? En studie om elitsatsning parallellt med studier under gymnasieåren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Rydin; Jacob Seljee; [2019]
  Nyckelord :Balans; Livsroller; Elitidrott; Karriär; Karriärplanering;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att undersöka hur svenska elitsatsande gymnasieelever finner en balans mellan studier, livsroller och idrotten, samt hur de tänker kring begreppet karriär och karriärplanering. Studiens titel ”Till vilket pris?”, syftar på en hypotes där elitsatsande ungdomar offrar möjligheten till att utforska andra livsroller, prioriterar idrotten framför studier och är mindre benägna att karriärplanera för framtiden. LÄS MER