Sökning: "Ella Almius Cederstav"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ella Almius Cederstav.

  1. 1. Implementation and Exploitation of Data and Data Driven Decisions in B2B sales and marketing - A Case Study

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Ella Almius Cederstav; Elin Elmeljung; [2020-06-23]
    Nyckelord :Big data; Data driven; Data Analytics; Digital transformation; Change management;

    Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER