Sökning: "Ella Boisen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ella Boisen.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och behandla undernäring inom slutenvården – en litteraturöversikt.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

    Författare :Ella Boisen; Åsa Eriksson; [2021]
    Nyckelord :incare; literature review; malnutrition; nurse; nursing care.; litteraturöversikt; omvårdnad; slutenvård; sjuksköterska; undernäring.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring inom slutenvården är ett vanligt förekommande tillstånd. Upp till 40% av patienterna är undernärda när de skrivs in i slutenvården och nästan hälften riskerar undernäring under vårdtiden. Äldre personer är särskilt utsatta att drabbas av konsekvenser till följd av undernäring. LÄS MER