Sökning: "Ella Engberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ella Engberg.

  1. 1. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
    Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

    Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER