Sökning: "Ella Janfalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ella Janfalk.

  1. 1. Hållbarhetsarbete och dess samspel med organisation och kultur

    Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Tora Brorsson; Ella Janfalk; [2022]
    Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsarbete; hållbarhetsredovisning; organisationsstruktur; företagskultur. Sustainability; Sustainability work; Sustainability reporting; Organizational structure; Corporate culture.; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Omställningen till en hållbar värld är brådskande och majoriteten av företag har ett ansvar att ställa om sin verksamhet. För att påskynda omställningen har lagstiftare bestämt att företag som uppfyller en uppsättning krav måste genomföra och presentera en årlig hållbarhetsredovisning. LÄS MER