Sökning: "Ella Kilvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ella Kilvik.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ella Kilvik; Paulina Ekström; [2022-01-19]
    Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; sjukhus; litteraturstudie;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor tillhör en yrkesgrupp som ofta utsätts för flera stressfaktorer. Stress kan ge konsekvenser som påverkar sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa negativt, men även patientsäkerheten. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av upplevd stress i arbetet i sjukhusmiljöer. LÄS MER