Sökning: "Ellen Ekdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Ekdahl.

  1. 1. Barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ellen Ekdahl; [2021-02-25]
    Nyckelord :Children of impaired parents; mental disorder; life experiences; experiences; child.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Som barn är det viktigt att växa upp i en god miljö eftersom det påverkar barnetsutveckling, anknytning och välmående. Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder leder tillförändrade uppväxtvillkor, då förälderns sjukdom i många fall innebär att barnet påverkasnegativt. LÄS MER