Sökning: "Ellen Eliasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ellen Eliasson.

 1. 1. Prinsessor, poliser och ett regnbågsfärgat hjärta : En kvalitativ studie av visuella representationer av genus i fyra fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Svensson; Frida Lindström Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Visuella representationer; Genus; Feminism; Fritidshem; Semiotik; Bilder; Leksaker; Feminint; Maskulint; Neutralt; Kvinnligt; Manligt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka visuella representationer av genus som elever möter i bilder och leksaker på fyra fritidshem, samt analysera dess möjligheter och begränsningar för elevernas utforskande av könsidentitet och könsnormer. Följande frågeställningar har formulerats: Vilka representationer av genus möter eleverna på fritidshemmet? Vilken variation inom genus blir möjlig för eleverna att utforska genom de visuella representationerna? För studien används en kvalitativ metod, där empirin har samlats in genom systematiska observationer med hjälp av ett observationsschema. LÄS MER

 2. 2. Från gård till gaffel : En kvalitativ studie om samarbeten mellan lokala livsmedelsproducenter och lokala återförsäljare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victoria Eliasson; Ellen Petersson; Elin Tigerström; [2019]
  Nyckelord :Försörjningskedja; hållbarhetsarbete; lokala producenter; lokala återförsäljare; samarbeten;

  Sammanfattning : Bakgrund Intresset för hållbarhet har ökat efterfrågan på lokalt producerade livsmedel. För att tillgodose efterfrågan och göra dessa produkter lättillgängliga har vanliga butiker inom detaljhandeln blivit en intressant försäljningskanal för småskaliga producenter. LÄS MER

 3. 3. Sociala mediers positiva påverkan på fysisk aktivitet hos män och kvinnor över 18 år : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ellen Eliasson; Erika Nilsson; [2016]
  Nyckelord :pysical activity; social medias; positive impact; social support; motivation; fysisk aktivitet; sociala medier; positiv påverkan; socialt stöd; motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En studie av små och medelstora företags ekonomistyrning - tillämpning av formella styrverktyg inom tillverkningsindustrin -

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Catrin Eliasson; Ellen Johansson; [2009]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; Små och medelstora företag; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Omfattande ekonomistyrning tillämpas i första hand utav stora företag och dessutom ärformella styrverktyg konstruerade för tillämpning i stora företag. Ett företagsekonomistyrning är betydelsefull då flera företag möter hård konkurrens och finanskriser. LÄS MER