Sökning: "Ellen Helgesen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Helgesen.

  1. 1. Sjuksköterskestudenters upplevelser av utbildningens förberedelse inför den framtida professionen. En inervjustudie med stidenter i termin sex

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Ellen Helgesen; Maria Hjelte; [2013]
    Nyckelord :allmäntjänstgöring; förberedelse; profession; sjuksköterskestudent; utbildning; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER