Sökning: "Ellen Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Ellen Karlsson.

 1. 1. Circular economy and accounting information: A study of the reporting of circular economy in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Hjalber; Ellen Karlsson; [2019-06-11]
  Nyckelord :Circular economy; circular economy activities; accounting information; CONI method.;

  Sammanfattning : Background and problem: Facing today's climate crisis, companies play a key role incontributing to a sustainable change. Alternative business models have gained importance, suchas circular economy, which refers to the concept of cyclical closed-loop systems. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens attityder till personer med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Karlsson; Matilda Raudasoja; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; experience; attitudes; stigmatization; self-stigmatization; Psykisk sjukdom; upplevelse; attityder; stigmatisering; självstigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem. Attityder och upplevelse av stigmatisering inom hälso- och sjukvården kan påverka relationen i vårdmötet både positivt och negativt. För personer med psykisk ohälsa kan detta vara av särskilt betydelse. LÄS MER

 3. 3. Undervisningsmetoder i problemlösning : Hur olika undervisningsmetoder i problemlösning påverkar elevers matematiska kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Karlsson; Ellen Bååth; [2019]
  Nyckelord :Problem solving; mathematics; mathematics instructions; primary education; learning strategies; teaching methods;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar problemlösning med fokus på lärarens val av undervisningsmetod i syfte att utveckla elevers matematiska kunskaper. Vi har uppmärksammat brister i nyttjandet av strategier i problemlösning hos elever i årskurs F-3. LÄS MER

 4. 4. Utåtagerande elever : En kvalitativ studie om bemötande och förebyggande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Beatrice Lundqvist; Ellen Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Utåtagerande elever; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare i fritidshem beskrev att de bemötte utåtagerande elever. Studien utgick från en kvalitativ metod där data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med sex utbildade lärare i fritidshem. Data analyserades och kategoriserades med hjälp av färgkombination. LÄS MER

 5. 5. "Det är en tjur i affären, chefen!" : En minietnografisk studie om hur materialiteter i förskolans hall bidrar till skapandet av barns frizoner och egeninitierade lekar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Katrine Karlsson; Ellen Stolpe; [2019]
  Nyckelord :frizon; hall; materialiteter; performativa agenter; agens; fantasi; kreativitet; transformation; lek; egeninitierad lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till kunskapandet om förskolebarns möjligheter till att skapa frizoner för egeninitierade lekaktiviteter. Förskolans hall utgör ett exempel på en sådan frizon och vi vill därför bidra till diskussionen om vad detta rum kan erbjuda. LÄS MER