Sökning: "Ellen Olofsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ellen Olofsson.

 1. 1. Why are ecological problems increasing when corporate sustainability practices are significantly growing? A planetary boundaries perspective of the Swedish food retail market’s sustainability reporting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Olofsson; Klara Ribom; [2021-06-30]
  Nyckelord :Food industry; Planetary boundaries; Ecological limits; Sustainability reporting; Swedish food retail market.;

  Sammanfattning : Background and Problem: The environmental debate has increased in society for the lastcouple of years and the main focus has been on climate change and carbon dioxide emissions.The concern has led to an increase of sustainability practices among companies and newdirectives from policymakers. LÄS MER

 2. 2. En spindel i nätet : En kvalitativ studie om socialpedagogers funktion och roll i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofie Nilsson; Ellen Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; yrkesidentitet; socialpedagogik; skola; profession;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte har varit att belysa socialpedagogers erfarenheter och upplevelser av sitt arbete, sin funktion och roll i skolan ur ett professionsperspektiv. Studiens metodologiska utgångspunkt var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Fem intervjuer har genomförts med sammanlagt sex socialpedagoger. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av lean-mognaden på två svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Emilie Junefelt; Ellen Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Lean; Mognad; Utvärdering; Leans 14 principer;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis is to investigate how two Swedish companies conduct their lean work, what similarities and differences they have in their lean-maturity and also how a higher level of lean-maturity can be generated.  To fulfil the purpose the following three questions where formulated: How do the two companies conduct their lean work?What level of maturity do the companies have in their lean-work and what similarities and differences occur between them?What should the companies focus on to reach a higher level of lean maturity? Method - To fulfil the purpose of this thesis a literature review and case study was conducted in two companies. LÄS MER

 4. 4. Hälsa genom trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenny Birgersson; Ellen Olofsson; [2014]
  Nyckelord :arbetsterapi; hälsa; natur; trädgårdsrehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt: Trädgårdsterapi innebär insatser genom naturorienterad miljö, som används för att återfå, eller förbättra hälsa och välbefinnande. Psykisk ohälsa är idag ett växande hälsoproblem. Syftet med studien var att undersöka eventuella hälsoeffekter vid trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. I ett friskt öga påverkas inte kontrastseendet, mätt med Pelli-Robson, av tjockleken på temporala RNFL

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Ellen Olofsson; [2013]
  Nyckelord :kontrastseende; Pelli-Robson; temporala RNFL;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om anatomiska fynd återspeglas i funktionella tester; finns det något samband mellan temporala RNFL och kontrastseende hos friska personer? Material och metoder: Friska personer mellan 18-60 år inkluderades i denna studie. Mätningar gjordes på ögon som hade en refraktion inom ±6,00 DS och detta kontrollerades med en inledande synundersökning. LÄS MER