Sökning: "Ellen Quist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Quist.

  1. 1. Från hus till hus

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Fanny Hall; [2019]
    Nyckelord :circular material; circular economy; construction industry; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Industrisamhällets syn på resurshantering har länge sett densamma ut och följer en linjär konsumtionsmodell . Den modellen innebär att företag utvinner och extraherar material, använder dem för att skapa en produkt, säljer sedan den till konsumenten som gör sig av med produkten när hen inte längre har användning för den och till slut blir produkten till avfall (Ellen McArthur Foundation, 2013). LÄS MER