Sökning: "Ellen Tarnvik-Laesker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Tarnvik-Laesker.

  1. 1. Arbetsgivares syn på belastningsregisterkontroll och makten mellan raderna - En kvalitativ studie med kriminologisk inriktning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Ellen Tarnvik-Laesker; [2021-04-15]
    Nyckelord :belastningsregisterkontroll; arbetsgivare; kritisk diskursanalys; Becker; makt;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka arbetsgivares syn på belastningsregisterkontrollens funktion,vad det finns för andra former av kontroller samt vilka maktaspekter som går att utläsa iintervjupersonernas språk genom kritisk diskursanalys.Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer, vilka har genomförts med fyraarbetsgivare från olika delar av Sverige via videomöte och telefon. LÄS MER