Sökning: "Ellen Tinggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Tinggren.

  1. 1. Jag pratar gärna om Jesus eller Muhammed men rör inte min tro : En kvalitativ intervjustudie om det representativa klassrummet och eleven som resurs under religionskunskapslektionerna.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Ellen Tinggren; [2022]
    Nyckelord :Representation; resurs; religion; konflikt; kulturellt kapital; socialt kapital; Pierre Bourdieu;

    Sammanfattning : This study presents the ways secondary school students and their teachers view representation in religious education lessons and how to use the students as a resource for education. With the help of eight qualitative interviews with three certified religious education teachers and five of their students, material was collected to be analysed and discussed in the light of earlier research and Pierre Bourdieu’s theory on religious and symbolic capital. LÄS MER