Sökning: "Elleonor Selldén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elleonor Selldén.

  1. 1. Begreppsvaliditet för bedömningsinstrumentet Reasoning 4 change : En jämförelse av det kliniska resonemanget hos fysioterapeutstudenter i termin ett och termin sex

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Amanda Berg; Elleonor Selldén; [2018]
    Nyckelord :Clinical reasoning; construct validity; decision making; physiotherapy; reliability; Begreppsvaliditet; beslutsfattning; fysioterapi; kliniskt resonemang; reliabilitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Väl undersökta psykometriska egenskaper krävs för att använda ett instrument. Instrumentet Reasoning 4 Change (R4C) begreppsvaliditet behöver stärkas. LÄS MER