Sökning: "Ellika Sevelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellika Sevelin.

  1. 1. Rättsförhållandens och sakförhållandens ontologi

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Ellika Sevelin; [2010]
    Nyckelord :Allmän rättslära; Law and Political Science;

    Sammanfattning : This essay concerns the ontology of law and fact and how to distinguish between them. The question is of big importance in civil as well as common law. Definition and distinguishing has caused problems for both the practical law and the jurisprudence. I have critical reviewed literature on jurisprudence and procedural law. LÄS MER