Sökning: "Ellinor Björk Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellinor Björk Andersson.

  1. 1. Traumapatienters upplevelse av information inför hemgång : En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Ellinor Björk Andersson; Nadine Dranichnikova; [2016]
    Nyckelord :injured patient; information; perception; discharge; traumapatient; information; upplevelse; utskrivning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att traumapatienter oftast känner sig oförberedda inför hemgång. Detta beror bland annat på bristande patientinformation vid utskrivningen. Tydlig och saklig information som ges till traumapatienter vid utskrivningen kan bidra till att traumapatienter känner sig trygga och mer förberedda inför hemgång. LÄS MER