Sökning: "Ellinor Hodén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellinor Hodén.

  1. 1. Äldre personers upplevelser av välfärdsteknik i hemmet - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Ellinor Hodén; Pernilla Holm; [2020]
    Nyckelord :Experience; literature review; monitoring system; older people; positioning alarm and robot.; Digitala larm; litteraturöversikt; robot; upplevelser; äldre personer och övervakningssystem.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Medelåldern hos den äldre befolkningen har ökat och många äldre har som önskemål att få bo kvar i sina hem. Detta medför ett behov av fler anställda inom äldreomsorgen. LÄS MER