Sökning: "Ellinor Ihs Håkansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellinor Ihs Håkansson.

  1. 1. Genreanalys på internetbaserad kognitiv beteendeterapi-behandling.

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Ellinor Ihs Håkansson; [2017]
    Nyckelord :KBT; internetbaserad KBT-behandling; genreanalys; konkurrensanalys;

    Sammanfattning : Det projekt som redogörs i denna rapport var en del av ett samarbete mellan Psykologpartners och Linköpings Universitet. Projektet innefattade att genomföra en genreanalys på fyra olika KBT-behandlingssidor. Dessa var olika typer av depressionsbehandlingar på hemsidorna KBTonline, 1177, Iterapi och Livanda. LÄS MER