Sökning: "Ellinor Jonsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ellinor Jonsson.

 1. 1. Patienters upplevelse av uppföljning via öppenvård efter utskrivning från sluten psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Charlotta Nordström; Ellinor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; uppföljning; distriktssköterska; intervju; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad 2;

  Sammanfattning : Distriktssjuksköterskor som arbetar i öppenvården möter i sin profession patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Som distriktssjuksköterska har man en viktig roll när det gäller uppföljning och fortsatt vård av patienter med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och i världen. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningsförslag av en pocket park till Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellinor Jonsson; Therese Rombrant; Martina Selinder; [2018]
  Nyckelord :pocket park; grön stadsmiljö; hälsa; biologisk mångfald; fickpark; design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Anhörigas erfarenheter av att vårda och leva med en närstående som drabbats av stroke

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ellinor Jonsson; Sara Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Stroke; relative; experience; Stroke; anhöriga; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år drabbas 17 miljoner människor av stroke, varav cirka 5 miljoner blir handikappade livet ut och behöver vård från bland annat anhöriga. Att vara anhörig till en strokedrabbad innebär ofta en stressig situation med både fysiska och psykiska konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Ersättande av tioglykolsyra Utredning för att se ifall tioglykolsyra går att ersätta som nedbrytande kemikalie vid analys av järnhaltiga prover

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Ida Jonsson; Ellinor Svensson; [2012]
  Nyckelord :magnetit; Tioglykolsyra; upplösning; järnhaltsanalys;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar en undersökning vars syfte var att finna en ersättande kemikalie ellermetod till den nu använda metoden för att bryta ner magnetitpartiklar i ett vattenprov för attanalysera dess järnhalt. I den nuvarande metoden används tioglykolsyra för att lösa uppmagnetiten innan analys i ICP-MS (induktivt kopplat plasma – masspektrometer). LÄS MER

 5. 5. Dyskalkyli : En intervjustudie med föräldrar till ungdomarmed specifik räknesvårighet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ylva Jonsson; Ellinor Lindqvist; [2011]
  Nyckelord :developmental dyscalculia; interview study; mathematical disabilities; schooling; special education; dyskalkyli; intervjustudie; matematiksvårigheter; skolgång; specialundervisning; specifika räknesvårigheter;

  Sammanfattning : Dyskalkyli, eller specifik räknesvårighet, är en specifik inlärningsstörning som innebärstora svårigheter att handskas med siffror. Detta är en kvalitativ intervjustudie medföräldrar till ungdomar med dyskalkyli, där frågor kring skolgång, insatser och känslorkring diagnosen samt relationen mellan förälder och ungdom berörs. LÄS MER