Sökning: "Ellinor Månsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ellinor Månsson.

 1. 1. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Tjänsteorienterat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Nellie Månsson; Ellinor Olsson Eckhausen; [2018]
  Nyckelord :New Public Management; Varulogik; Tjänsteperspektiv; Tjänstelogik; Ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Offentlig sektor har varit föremål för en rad olika förändringar de senaste decennierna. Intågandet av New Public Management ämnade medföra kostnadseffektiv användning av ekonomiska resurser och ökat kundfokus. Med detta följde ett rationellt ledarskap där styrning och mätbara mål förespråkades. LÄS MER

 3. 3. Arbetsminnesförmåga hos klienter med missbruk i kombination med ADHD eller schizofreni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Glantz; Ellinor Månsson; [2015]
  Nyckelord :schizophrenia; substance abuse; schizofreni; working memory; ADHD; Arbetsminne; missbruk; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Senaste årens forskning visar intressanta likheter mellan diagnosgrupperna ADHD och schizofreni gällande kognitiva nedsättningar, framförallt i form av brister i arbetsminnet. Trots att missbruk är vanligt i dessa diagnosgrupper saknas forskning på huruvida dessa samband är giltiga även vid en komorbid missbruksdiagnos. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av elever i en skola för alla : Utifrån funktionsnedsättningarna ADHD och Aspergers syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ellinor Andersson; Lizette Månsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER