Sökning: "Ellinor Niemi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellinor Niemi.

  1. 1. Omvårdnadspersonalens erfarenheter av handledning från arbetsterapeuter inom gruppboende

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

    Författare :Ellinor Niemi; Karin Nilsson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenhet av handledning från arbetsterapeuter inom gruppboende för vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller intellektuella funktionsvariationer. Metod: Studien är baserad på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att undersöka deltagarnas erfarenheter. LÄS MER