Sökning: "Ellinor Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Ellinor Svensson.

 1. 1. Lärare och den relevanta litteraturen : En kvalitativ studie om svensklärares val av skönlitteratur i dagens mångkulturella samhälle och syn på den egna kompetensen att välja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Svensson Ellinor; [2022]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; litteraturundervisning; samhällsrelevant litteratur; allmänmänsklig litteratur; läskunskaper; läslust;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om vad lärare anser är viktigt i valet av litteratur och om lärare använder sig av litteratur som är aktuell i dagens samhälle med ett tydligt fokus på det nya mångkulturella samhället som vi lever i. Vidare ville jag också undersöka vad lärare hade för uppfattning om möjligheten till kompetensutveckling i fråga om att utveckla sitt val av litteratur. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar av fri lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellinor Svensson; Sandra Blomqvist; [2022]
  Nyckelord :Samspelet Kommunikation Miljön Fri lek Sociokulturella perspektivet Förskollärares roller;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av barns fria lek och deras egen roll i leken. Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och har en fenomenografisk ansats. En kvalitativ forskningsmetod har använts med intervjuer av sex förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Litteratur och identitetsutveckling : En kvalitativ studie om hur lärare resonerar kring val av skönlitteratur i kursen svenska som andraspråk 1 för att främja elevers identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Svensson Ellinor; Thunborg Efi; [2022]
  Nyckelord :Identitetsutveckling; litteraturundervisning; svenska som andraspråk; integrerad undervisning; lättläst litteratur;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om hur gymnasielärare väljer litteratur utifrån aspekten identitetsutveckling inom ämnet svenska som andraspråk, och om det föreligger någon skillnad i hur litteratur väljs utifrån om svenska som andraspråkselever undervisas separat eller gemensamt med svenskundervisningen. För att uppfylla studiens syfte valdes en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Miljöutmaningar inom den taktiska inköpsprocessen : En fallstudie hos AMB Industri AB med bidrag från tre andra företag inom medicinteknik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; [2021]
  Nyckelord :Medicintekniska produkter; inköpsprocess; grön inköpsprocess; taktiska inköpsprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är det betydelsefullt för kunder att ett företag fokuserar på miljöaspekter, inte bara på den ekonomiska vinsten. AMB, som tillverkar medicintekniska produkter har några miljöutmaningar. LÄS MER

 5. 5. ATT VÅRDA PERSONER MED DEMENSSJUKDOM UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellinor Virtanen; Linus Svensson; [2021]
  Nyckelord :caring; dementia; experiences; nurses.; demens; sjuksköterskor; upplevelser; vårdande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård av personer med demenssjukdom kan ske i olika vårdmiljöer. Som sjuksköterska kommer många möten med personer med demenssjukdom att ske, oavsett arbetsplats. Sjuksköterskor ska kunna ta självständiga beslut som främjar patientens hälsa och lindrar lidande. LÄS MER