Sökning: "Elliot Gustafsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elliot Gustafsson.

 1. 1. Interactive Visualization of Underground Infrastructures via Mixed Reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Sela; Elliot Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :mixed reality; MR; virtual; underground; visualization; infrastructure;

  Sammanfattning : Visualization of underground infrastructures, such as pipes and cables, can be useful for infrastructure providers and can be utilized for both planning and maintenance. The purpose of this project is therefore to develop a system that provides interactive visualization of underground infrastructures using mixed reality. LÄS MER

 2. 2. Ser inte skogen för alla träd : En studie om skogsbolags regelefterlevnad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Oskar Bergman; Viktor Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :IAS 41; IFRS 13; accounting; compliance; disclosure; IAS 41; IFRS 13; redovisning; regelefterlevnad; upplysningskrav;

  Sammanfattning : Background: 1990 the work begun to create a common framework for forestry and agriculture. 2001 the work resulted in IAS 41 made by IASB. The major change from going from national rules to IAS 41 was that assets and liabilities needed to be calculated to fair value instead of historical cost. LÄS MER

 3. 3. DDoS-skydd för hemanvändare : En studie kring DDoS

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Peter Sönnerfors; Elliot Nilsson; Michael Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :DoS; DDoS; Streaming; Twitch; HOIC; LOIC; VPN; DDoS-Protection; DoS; DDoS; Streaming; Twitch; HOIC; LOIC; VPN; DDoS-Skydd;

  Sammanfattning : Att försörja sig som streamingpersonlighet på Internet är något som vuxit explosionsartatpå senare tid. Detta leder också till att man blir ett tydligt mål för attacker. Detta arbetehar belyst den problematik som DDoS-attacker skapar när de riktas mot hemanvändare.Olika lösningar på detta problem gås igenom och analyseras. LÄS MER